Referat fra årsmøtet i Norsk Fagbibliotekforening, avd. Bergen 2014

Årsmøtet ble avholdt 12.2.2014, på Studentsenteret, Universitetet i Bergen. Ti medlemmer var til stede. Først var det et faglig program der Birger Solheim, førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier og faglig koordinator for Akademisk skriving orienterte om arbeidet med å opprette et skrivesenter ved Humanistisk fakultet ved Universitetet i Bergen. Deretter årsmøte:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent uten merknader.
  2. Valg av møteleder – Tormod Strømme, referent – Eli Heldaas Seland, og to medlemmer til å underskrive protokollen – Kari Fjose og Kristian Seterås.
  3. Årsmelding. Ingen merknader.
  4. Regnskap og budsjett. Ingen merknader.
  5. Virkeplan. Det ble orientert om at Neptunseminaret er lagt på is inntil videre pga. manglende interesse.
  6. Innkomne saker
    1. Forslag om vedtekstsendring. Styrets forslag ble vedtatt. §3, avsnitt to lyder dermed: «Årsmøtet velger leder, ut over dette fordeler styret de funksjonene som de til en hver tid finner det hensiktsmessig å ha dekket.»
  7. Valg av styre. Valgkomiteen, bestående av Ingrid Cutler og Kristian Seterås, hadde fremmet forslag om tre nye, faste styremedlemmer og ett varamedlem. Disse ble valgt ved akklamasjon. Det nye styret består dermed av:

Tormod Strømme, NHH, leder (ikke på valg, ett år igjen)
Truls Lundgren, UiB (ikke på valg, ett år igjen)
Karin Elisabeth Bengtsson, Fiskeridirektoratet (ny, valgt for to år)
Gro Harriett Instebø, HiB (ny, valgt for to år)
Marion Mühlburger, UiB (ny, valgt for to år)

Varamedlemmer:
Eli Heldaas Seland, NHH (ikke på valg, ett år igjen)
Irene Eikefjord, UiB (ny) (ny, valgt for to år)

Referent Eli Heldaas Seland, 13.02.14

Reklamer