Referat fra styremøtet 6. mars 2015

Sted: Høgskolen i Bergen, Kronstad, kl. 13.30

Tilstede: Ane Noer Korssjøen, Karin Bengtson, Irene Eikefjord, Kristine Folmann, Eli Heldaas Seland, Gro Instebø

Forfall: Marion Mühlburger

Referent: Gro Instebø

1. Godkjenning av saksliste.
Sakslisten ble godkjent

2. Presentasjonsrunde
Styremedlemmene presenterte seg med bl. a. arbeidssted og hva de jobber med

3. Møteplan for vårsemesteret
Vi ønsker å ha et møte cirka hver 4. uke, rundt om på de ulike bibliotek.
April: UiB, Hum
Mai: Fiskeridirektoratet
Juni: Betanien

Ansv: Eli kommer med forslag til datoer

4. Stipendordningen
Nff Bergen har satt av penger hvor medlemmene kan søke om stipend. Dette blir lite brukt. I fjor var det kun en søker.
Hvordan kan vi få gjort medlemmene mer oppmerksom på denne muligheten?
Vi vil markedsføre dette på bloggen vår og sende ut informasjon til medlemmene. Det er fortløpende tildeling.

5. Spørreundersøkelse
Hva er grunnlaget for å opprettholde NFF Bergen? Hva får medlemmene igjen for medlemskapet utenom Bok og bibliotek og et par arrangement for året?
Vi ønsker å ha en spørreundersøkelse blant medlemmene for å finne ut hva de ønsker.  Det må være et enkelt skjema med flervalg og kommentarfelt.
Til neste møte må vi finne gode spørsmål som gir oss svar det vi ønsker å vite.
Ane sjekker opp de tekniske mulighetene for spørreskjema.
Denne undersøkelsen sendes ut separat.

Ansv: Alle, Ane (teknisk)

6. Halvdagsseminar
Vi venter med seminaret til første halvdel av september, bl.a. pga UH-bibliotekkonferansen i juni. Det gir oss litt mere tid til å finne gode tema med dertil gode foredragsholdere.  Alle må prøve å finne frem til tema. Foreslått er referansehåndteringssystemer, lesebrett og bruk i høyere utdanning

Ansv:  Alle

7. Eventuelt
Vi må sende til medlemmene melding om det nye styret, lenke til bloggen vår og informasjon om stipendordningen.
Bloggen vår må uansett oppdateres. Skal  NFF Bergen beholde bloggen, så må den oppdateres jevnlig.
Samme informasjon som legges ut på bloggen, må også legges ut på Facebook-siden vår. Eli skaffer tilgang til GoogleDocs.

Ansv: Eli, Gro

Gro stiller til valg til NFFs hovedstyre. Årsmøtet er 10. mars

Reklamer