Referat fra årsmøte i Norsk Fagbibliotekforening, avd. Bergen 2015

Møtet ble avholdt 11.2 2015 med 6 medlemmer tilstede.

Tarjei Sælen Lavik innledet møtet med å orientere om prosjektet Marcus ved Avdeling for spesialsamlinger ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Han oppfordret oss til å gå inn på nettsidene og se på portalen: Marcus.uib.no

Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  Innkalling og saksliste ble godkjent
 2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
  Referent: Gro Instebø.
  Skrive under protokollen: Kari Fjose og Torild Tveit
  Møteleder: Tormod Eisman Strømme
 3. Årsmelding
  Møteleder gikk gjennom årsmeldingen. Ingen kommentarer til den.
 4. Regnskap og budsjett
  Budsjettforslaget ble lagt frem og godkjent uten kommentarer
  Det reviderte regnskapet ble fremlagt og godkjent uten kommentarer
 5. Virkeplan
  Forslag til virkeplan ble lagt frem og godkjent. Det er opp til styret om de vil ha flere arrangement på virkeplanen.
 6. Valg
  Valgkomiteen, v. Torild Tveit, la frem komiteens forslag til nytt styre for 2015.
  Det nye styret får følgende sammensetning:
  Eli Heldaas Seland, HiB, leder (på valg som leder)
  Ane Noer Korssjøen, Betanien (ny)
  Karin Elisabeth Bengtsson, Fiskeridirektoratet (ikke på valg, 1 år igjen)
  Gro Harriett Instebø, HiB (ikke på valg, 1 år igjen)
  Marion Mühlburger, UiB (ikke på valg, 1 år igjen)
  Varamedlemmer:
  Irene Eikefjord, UiB (ikke på valg, 1 år igjen)
  Kirstine Folmann, UiB (ny)

Valget var enstemmig.

 

Avtroppende leder, Tormod Eisman Strømme, ble behørig takket for jobben han har gjort.

 

 

Torill Tveit                                          Kari Fjose                                                           Gro Instebø

Protokollunderskriver                  Protokollunderskriver                                  Referent

 

 

 

Reklamer