Referat fra styremøte 29. oktober 2015

Sted: Betanien

Tid: 08.30-10.00

Tilstede: Marion, Ane, Eli

Forfall: Gro, Karin, Kirstine og Irene

Referent: Eli

  1. Godkjenning av referat og saksliste
  2. Oppsummering etter halvdagsseminaret
  3. Stipendsøknad
  4. Neptunseminar 2016
  5. Neste møte
  6. Eventuelt

1. Referat og saksliste godkjent uten kommentarer.

2: Halvdagsseminar

Vi har fått positive reaksjoner etter halvdagsseminaret i september, flere likte temaet og foredragsholderne.

Karin var syk og forhindret fra å møte, men sendte oppdatering om økonomien for seminaret dagen etter. Regningen fra SiB kom på NOK 5528,-. Alle deltakere har betalt, og inntektene for seminaret ble til sammen NOK 4550,-. Efaktura sendt fra nettbank fungerte utmerket.

For vår egen del var vi ikke helt fornøyde med tidspunktet for seminaret. Det ble lagt til høsten pga. UH-Bibliotek-konferansen i Bergen i juni, men det var et upraktisk tidspunkt å planlegge for, og vi satser på å gå tilbake til å holde seminar på forsommeren neste gang

3: Stipendsøknad

Vi har mottatt søknad om stipend på NOK 2000 fra Monica Roos, universitetsbibliotekar på HiB, til å dekke deler av hennes videreutdanning i prosjektledelse på BI.

Det var i forkant av møtet reist spørsmål om det prinsipielle ved å dekke utgifter til betaling av videreutdanning i det hele tatt, om å dekke slik utdanning hos private aktører, og om tidligere praksis.

Når det gjelder tidligere praksis, har det ut fra det vi har kunnet bringe på det rene i de siste årene kun blitt utdelt stipender til reiser/konferansedeltakelse: i 2014 ble det utdelt ett stipend på NOK 3000 til å dekke slik reise, i 2013 og 2012 var det ingen tildeling, mens i 2011 ble det gitt to slike stipender, ett på NOK 1000 og ett på NOK 5000.

Det står i våre retningslinjer at «Medlemmer av NFF-Bergen kan søke om stipend til kurs, seminar, studiereiser eller andre faglig relevante formål.» Vi ble enige om at videreutdanning innen prosjektledelse er faglig relevant for en bibliotekansatt, og at det gitt dette utgangspunktet ikke er noe prinsipielt i veien for å tildele denne søknaden stipend.

Vedtak: stipendsøknaden innvilges.

Vi har de siste årene satt av midler i budsjettene våre til stipender, men vi har mottatt få søknader og midlene er ikke blitt brukt opp. Blant annet derfor ser vi ingen grunn til å ha noen større, prinsipiell diskusjon om hva stipendene skal kunne dekke. Vi vil imidlertid bemerke i referats form at i en annen situasjon, med større konkurranse om midlene, ville en søknad om støtte til privatfinansiert etterutdanning kanskje havne lenger ned på prioriteringslisten. Dersom noen ønsker seg en ny behandling av retningslinjer for tildeling av stipend, må det eventuelt meldes inn som sak til årsmøte.

Eli skriver tildelingsbrev til stipendmottakeren og etterspør en muntlig presentasjon på neste årsmøte. Karin bes sørge for utbetaling.

 4: Neptunseminar

Eli har vært på et nytt møte om mulig Neptun-seminar i 2016. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom NBF, BF og NFF.

Det jobbes foreløpig ut fra datoen 3.11. for arrangementet. Sted er ikke bestemt, de som arrangerte i fjor var fornøyde med Hotell Norge, men ting tyder på at vi må finne et annet sted for 2016. Dette jobbes det videre med.

Tema er foreløpig vagt formulert til «Fokus på brukeren». Vi har noen ideer og forslag til mulige foredragsholdere som vi bli kontaktet.

Ett forslag som har vært luftet er en presentasjon av «nye» Kildekompasset. Ett forslag fra NFF er at man kan arrangere en diskusjon mellom representanter fra ulike læringsverktøy (Søk og Skriv, Kildekompasset, Viko … ) – hvorfor så mange ulike? Hvilke passer for skolebibliotekene – er det interesse for å lage noe felles for/blant dem? Eli tar det videre til arrangementsgruppen.

Det er enighet om at vi trenger en budsjettansvarlig for arrangementet. Det vil muligens komme ønske om at NFF stiller med underskuddsgaranti på vårt budsjett for neste år. Det står noen penger med overskudd fra tidligere Neptun-seminar på en konto NFF disponerer, av dem tas halvparten til å dekke underskudd fra arrangementet i 2014, og det vil si at det står noe igjen. Det jobbes med å få bedre økonomistyring neste år, og forhåpentligvis unngå underskudd.

NFF ønsker at det blir litt mer struktur på arbeidet, og forslår at det dannes en styringsgruppe med en leder og en budsjettansvarlig, gjerne en tidsplan for arbeidet. Hvis det er aktuelt å utvide arbeidsgruppen, kan Ane tenke seg å være med.

5. Neste møte:

I dag gjennomførte vi møte med bare tre tilstede, men vi hadde hatt en epostdiskusjon om den viktigste saken i forkant. Til neste møte bør vi være flere, da vi må begynne å planlegge årsmøtet. Møtet er planlagt 1.12. Begge varaene har varslet at de ikke kan, Eli sjekker om de andre 5 fortsatt kan, eller om det er behov for å flytte møtet.

6. Eventuelt

Informasjon om dato for NBF og NFFs julemøte kom på epost mens vi satt på møtet. Vi må markedsføre det overfor våre medlemmer, via alle kanaler. Hvis ikke NFF-medlemmer får epost direkte fra NBF må vi sende ut. Eli har bedt om oppdatert medlemsliste fra NBF.

Forslag om videreføring av julemøte fra neste år (Norli på Torgalmenningen blir lagt ned): flytte det til Bergen Offentlige Bibliotek. Vi kan fortsatt stå for evt. praktiske ting, gjøre avtale med forfatter, kjøpe inn snacks osv. Eller litteraturhuset? Bokhandelen der? Muligens et prisspørsmål, med tanke på servering etc. Verdt å undersøke.

Marion orienterte om arrangementet Forskerstafett – Bergen offentlige torsdag 5.11. – 15 forskere skal snakke i fem minutter – så: mat og bar. Samarbeid mellom UBB og Bergen Offentlige – en del av prosjektet Mobilt fagbibliotek. Vi kan bidra med å spre informasjon om det og dele på Facebook.

Reklamer