Referat fra årsmøte 16. februar 2016

Årsmøte Norsk fagbibliotekforening, Bergen

Sted: Høgskolen i Bergen, studiested Kronstad, Fyrrommet, Inndalsveien 28.

Tilstede: 13 medlemmer

Monica Roos, universitetsbibliotekar ved Høgskolen i Bergen, søkte om og fikk innvilget stipend fra NFF-Bergen til etterutdanning i prosjektledelse. Hun ga en orientering om studiet før selve årsmøtet startet.

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent, ingen kommentarer

2. Valg av møteleder, referent, og to medlemmer til å underskrive protokollen

 • Møteleder: Eli Heldaas Seland
 • Referent: Gro H. Instebø
 • Til å underskrive protokollen: Line Frøyland, Torild Tveit

3. Årsmelding 2015

Møteleder gikk gjennom årsmeldingen. Det kom en del kommentarer i forbindelsen med årsmeldingen:

 • Hvordan vil man arrangere julemøtet nå som Norli er lagt ned?
 • Kan NFF Bergen prøve å få kjøpsrabatt hos en bokhandel i Bergen (på lik linje som NBFs medlemmer i Oslo)?
 • Er det mulig å finne ut hvor mange potensielle medlemmer NFF Bergen kunne hatt?
 • Kan man bruke Facebook til faglige spørsmål?

Årsmeldingen ble godkjent.

4. Regnskap 2015

Det reviderte regnskapet ble fremlagt og godkjent.

Vi fikk en økning på tilskuddet fra NFF sentralt, til sammen ble tilskuddet kr. 20 000.

5. Virkeplan 2016

Forslag til virkeplan ble lagt frem og godkjent.

6. Budsjett 2016 

Forslag til budsjett ble godkjent.

7. Valg

Det skulle velges 3 styremedlemmer og ett varamedlem. Resterende var ikke på valg. Valgkomiteens forslag til styret ble lagt frem og det nye styret får følgende sammensetning:

 • Eli Heldaas Seland, Høgskolen i Bergen, leder (ikke på valg)
 • Ane Noer Korssjøen, VID vitenskapelige høgskole (ikke på valg)
 • Gro Harriett Instebø, Høgskolen i Bergen (gjenvalg)
 • Marion Mühlburger, Universitetet i Bergen (gjenvalg)
 • Ahl Vegard Nilsen, Universitet i Bergen (ny)

Varamedlemmer:

 • Kirstine Folmann, Universitetet i Bergen (gjenvalg)
 • Vibeke Jensen, Norges Handelshøyskole (ny)

Utover leder, konstituerer styret seg sjølv.

 

 

Torild Tveit                                        Line Frøyland                                    Gro H. Instebø

Protokollunderskriver                   Protokollunderskriver                    Referent

 

 

 

 

 

Reklamer