Referat fra styremøte 15. desember 2016

NHH-Biblioteket, 15.12.2016, kl. 0830-1030

Tilstede: Eli Heldaas Seland, Vibeke Jensen, Ahl Vegard Nilsen, Ane Noer Korssjøen, Gro Instebø

Forfall: Kirstine Folmann, Marion Mühlburger (permisjon)

Referent: Gro Instebø

  1. Innkalling og referat

Ingen kommentarer

  1. Oppsummering julemøtet

Vi har bare fått positive tilbakemeldinger på julemøtet, både med hensyn til valg av sted og opplegg. De ansatte i Boksalongen var også fornøyd. 39 personer tilstede.

  1. Årsmøtet 2016

Når: 15. februar fra 14.00 – 15.30

Sted: Universitetsbiblioteket. Ahl Vegard bestiller rom

Innkalling og sakspapirer må sendes ut seinest 18. januar

Regnskap for 2016 og budsjettforslag 2017 ble gjennomgått. Ingen store endringer i budsjettforslaget, Ahl Vegard gjør nødvendige justeringer til neste møte.

Ahl Vegard tar kontakt med Ingvild Monsen for revisjon av regnskapet.

Per i dag har bare Ahl Vegard disposisjonsrett til foreningens konto. Leder bør også ha det. Vi lager forslag om vedtektsendring til årsmøtet, der vi får inn et avsnitt om at leder og kasserer/økonomiansvarlig har signaturrett i fellesskap.

Vi foreslår også å legge inn i vedtektene at styret skal sørge for at opplysningene om foreningens styremedlemmer til enhver tid er oppdatert i Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Referat fra årsmøtet må sendes til Enhetsregisteret i Brønnøysund, sammen med nye styremedlemmers navn og fødselsnummer

Vi gikk igjennom forslag til årsrapport. Det må føyes til at vi har registrert NFF Bergen i Enhetsregisteret i Brønnøysund og at vi har overført pengene på «Neptun-kontoen» (akkumulert overskudd fra tidligere seminarer) til NBF. Eli føyer dette til.

Vi forsøker å få til et faglig opplegg før årsmøtet. Helt på tampen av møtet kom det forslag om å prøve å få til noe på utstillinger i biblioteket. Eli tar kontakt med sjefen for formidlingsavdelingen ved Universitetsmuseet.

  1. Neste møte

Neste møte blir 5. januar kl. 15.00 på UiB. Styret går ut og spiser etterpå. Eli bestiller bord.

  1. Eventuelt

Eli har vært på evalueringsmøte om Neptunseminaret.  Det ble holdt på Hotell Terminus i høst. Seminaret gikk med et lite underskudd, som dekkes inn av akkumulert overskudd fra tidligere seminarer. Vi fikk derfor ingen utgifter med dette.

NFF Bergen er usikker på sin deltagelse ved neste seminar. Det blir opp til det nye styret å vurdere.

Tidspunkt på året og hyppigheten av seminarene vil bli vurdert. Det er foreslått å holde neste seminar i første del av 2018.

Det er fremmet forslag fra Fylkesbiblioteket om at seminaret bør bytte navn siden det er flere år siden seminaret ble holdt på Hotell Neptun, og det er mye som tyder på at folk forbinder det sterkt med folkebibliotek og deres interesser, selv om det har vært mindre fokus på det i programmet de siste årene.

Eli spurte om noen kunne tenke seg å reise på NFF sitt seminar som skal være i Oslo 20.1. Gro, som likevel skal på årsmøtet samme dag, reiser.

Reklamer