Referat fra årsmøte 15. februar 2017

Årsmøte Norsk fagbibliotekforening, Bergen

Sted: Universitetsbiblioteket, HF, rom 025, Haakon Sheteligsplass 7

Tilstede 8 personer, derav 5 stemmeberettigede

I forkant av årsmøtet holdt Kari K. Årrestad, sjef for formidlingsavdelingen på Universitetsmuseet i Bergen, et inspirerende  foredrag for oss om utstilling som verktøy for formidling. Her var det både lærdom og inspirasjon å hente for alle som tenker på eller jobber med å lage utstillinger i bibliotek.

Saksliste:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Godkjent

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

 1. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å skrive under protokollen

Møteleder: Eli Heldaas Seland

Referent: Gro H. Instebø

Protokollunderskrivere: Solveig Kavli og Ahl Vegard Nilsen

 1. Årsmelding 2016

Årsmeldingen ble godkjent uten kommentarer

 1. Regnskap 2017

Regnskapet ble godkjent

 1. Virkeplan 2017
 • Arrangere halvdagsseminar om aktuelle faglige tema
 • Vurdere deltagelse i fellesarrangement (Neptun-seminar) med Norsk bibliotekforening, avdeling Hordaland og Bibliotekarforbundet i Hordaland
 • Arbeide med profilering av forening og medlemsverving
 • Formidle stipend til faglig relevante formål for medlemmene
 • Være representert i Norsk fagbibliotekforenings hovedstyre

Virkeplanen ble godkjent med følgende kommentar: neste år må det siste punktet skrives om til at man må arbeide for at NFF Bergen skal være representert i NFFs hovedstyre

 1. Vedtektsendring

Forslag til endring av vedtekter

 1. Styret foreslå følgende tilføyelser til vedtektene:
 • 3, nytt avsnitt tre:

                 Styrets leder og kasserer har signaturrett i fellesskap.

 • 3, tidligere avsnitt tre, nytt avsnitt fire («Styret skal:»), nytt punkt, e):

Sørge for at opplysningene om styremedlemmer i Enhetsregisteret til enhver tid er oppdatert.

Enstemmig vedtatt

 1. Styret foreslår følgende endring av vedtektene:
 • 3, første avsnitt:

Dagens tekst: «NFF avdeling Bergen ledes av et styre bestående av 5 medlemmer og 2 vararepresentanter»

endres til: «NFF avdeling Bergen ledes av et styre bestående av 4 medlemmer og 1 varamedlem».

Vedtatt med 4 stemmer for, 1 stemme mot

 1. Hvis forslaget i punkt 2 vedtas, må også ordlyden i dagens avsnitt 5 og 6 justeres, slik at dagens

«Vararepresentanter har ikke møteplikt på styremøter, men trer inn i rolle som styremedlem hvis noen av de 5 valgte styremedlemmene melder forfall til styremøter» blir til ny:  

«Varamedlem har ikke møteplikt på styremøter, men trer inn i rollen som styremedlem hvis noen av de 4 valgte styremedlemmene melder forfall til styremøter»

Og dagens

«Hvis noen av styrets 5 valgte representanter slutter i løpet av perioden trer 1. vara inn som fast styremedlem» blir til ny:

«Hvis noen av styrets 4 valgte medlemmer slutter i løpet av perioden trer vara inn som fast styremedlem.»

Endringene og tilføyelsene gjøres gjeldene umiddelbart

Enstemmig vedtatt

 1. Budsjett 2017

Forslag til budsjett ble godkjent

 1. Valg

Etter vedtak om endring av antall styremedlemmer og varamedlemmer tidligere på møtet fikk det nye styret følgende sammensetning:

Svitlana Kolesnyk, Universitet i Bergen, leder (ny)

Gro Harriett Instebø, Høgskulen på Vestlandet (ikke på valg, ett år igjen)

Marion Mühlburger, Universitetet i Bergen (ikke på valg, ett år igjen)

Ahl Vegard Nilsen, Universitet i Bergen (ikke på valg, ett år igjen)

Varamedlem:

Vibeke Jensen, Norges Handelshøyskole (ikke på valg, ett år igjen)

Utover leder, konstituerer styret seg selv

Avtroppende leder, Eli Heldaas Seland, ble behørig takket for jobben hun har gjort.

Reklamer