NFF Bergen, referat fra styremøte 18. april 2017

 

Sted: Norges Handelshøyskole

Tilstede: Gro Instebø, Vibeke Jensen, Svitlana Kolesnyk, Ahl Vegard Nilsen.

Forfall: Marion Mühlburger

Referent: Ahl Vegard Nilsen

  1. Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble godkjent

 

 

  1. Status halvdagsseminar

Som avtalt i forrige styremøte ble det avholdt en spørreundersøkelse blant NFFs medlemmer om temaet for halvdagsseminaret. I undersøkelsen foreslo styret fem temaforslag samt det ble gitt mulighet for at medlemmene delte egendefinerte forslag.  Slik så undersøkelsen ut:

spørreundersøkelse

 

Undersøkelsen ble distribuert per epost til medlemmene, og var tilgjengelig i én uke. Den ble besvart femten ganger. «Nye roller for bibliotekaren i UH-sektoren» vant en knepen seier foran «»Brukeropplevelse» med ti over ni stemmer. «Nye roller…» blir temaet for halvdagsseminaret.

 

To foredragsholdere er booket, men styret ønsker flere, lokale, foredragsholdere i tillegg. Det ble diskutert hvilke aktiviteter bibliotekarene holder på med som er av interesse for halvdagsseminaret. Styret ble enig om at bibliometri og akademisk skriving er interessante aktiviteter, av disse ble akademisk skriving valgt. Det ble besluttet å spørre kolleger ved institusjonene som driver med akademisk skriving om de kunne tenkte seg å være med som foredragsholdere på halvdagsseminaret.

 

Det ble også vektlagt at halvdagsseminaret må problematisere «de nye rollene» samt drøfte deres plass i biblioteksektoren. Hvorfor er det behov for nye roller? Er roller som skriveinstruktører naturlige for biblioteksektoren? Er sektoren kapabel til å håndtere den typen roller? Styret mener at halvdagsseminaret kan bli mer interessant og relevant for medlemmene ved å ha denne tilnærmingen til temaet.

 

Annonsering

Det vil i løpet av uke 17 bli annonsert på bloggen en «hold av dagen»-melding med beskjed om tid og sted for seminaret, samt at det fullstendige programmet vil legges ut når det er klart. Det skal også annonseres på biblioteknorge.

 

Catering

Cateringfirmaet «ny sjanse» ble brukt i fjor med suksess. Det var ønskelig med informasjon om bestillingen som ble gjort i fjor. Gro har kontakten.

 

Påmeldingsskjema

Ahl Vegard har ansvaret for å lage påmeldingsskjema til seminaret. På samme måte som med cateringen er det ønskelig med informasjon om hvordan det ble gjort i fjor.

 

  1. Retningslinjer vedr. forberedelser av ulike arrangement

Styret ble enige om å utforme retningslinjer for arrangementene NFF avholder for å effektivisere oppstartsfasen av arrangementene.

 

Det ble også diskutert om det kunne vært nyttig med en oversikt over tidligere arrangementer slik at man enklere kan hente erfaringer fra avholdte arrangementer. Dokumentet skal inneholde en oversikt over de viktigste momentene i et arrangementsperspektiv – antall deltakere, pris, catering, frister, lokal osv. Ahl Vegard starter med å lage en slik oversikt med utgangspunkt i fjorårets arrangementer (Halvdagsseminaret og julemøtet). Svitlana begynner å lage et dokument med generelle retningslinjer vedrørende forberedelser av arrangement.

 

 

  1. Medlemsverving

Styret har fått oversikt over potensielle medlemmer i sektoren, dog er det uvisst om listen er så destillert som den burde være. Å vaske listen må gjøres før medlemsverving starter.

 

Det ble også diskutert om hvorvidt styret burde ha rekrutteringsmål. Det var enighet om slike mål, men målene må bygges på et reelt tallgrunnlag som den vaskede listen vil gi oss.

 

Styret fortsetter å jobbe med listen for å danne et bilde av alle potensielle medlemmer.

 

  1. Stipendordningen

Styret oppfatter teksten på bloggen som god, men det må presiseres at konferanser også er en mulighet. Det ble også enighet om å legge til en setning om at man kan søke om stipend før man har fått godkjent reisen/konferansen etc. hos arbeidsgiver. Styret håper dette kan senke terskelen for at stipendet tas i bruk.

 

  1. Gjennomgang av NFF-Bergen sine kommunikasjonskanaler

E-postrutiner ble gjennomgått, og det ble besluttet at alle i styret skal sjekke innboksen med jevne mellomrom.

 

  1. Status økonomi

Økonomiansvarlig opplyste om at det står kr. 43161,- på konto. Det har ikke skjedd noen kontobevegelser siden sist styremøte.

 

  1. Eventuelt

Innmeldingsskjemaet ble tatt opp. Det later til å være enkelte brutte lenker hos NFF sentralt samt at selve innmeldingsprosessen virker å være noe komplisert. Styret tar kontakt med NFF sentralt for å få fikset lenken.

Ahl Vegard legger to lenker til påmeldingskjema på bloggen til NFF-Bergen: en lenke for NBF medlemmer og en lenke for dem som ikke er medlemmer i NBF. Den siste gruppen skal melde seg inn i NBF og NFF-Bergen samtidig og skal derfor vises til påmeldingskjema på NBF sine sider.

 

 

Reklamer