NFF Bergen, referat fra styremøte 9. juni 2017

NFF Bergen, referat fra styremøte 9. juni, kl. 08.30-10.00

Bibliotek for medisinske og odontologiske fag, UiB

Tilstede: Gro Instebø, Marion Mühlburger, Svitlana Kolesnyk, Ahl Vegard Nilsen.

Forfall: Vibeke Jensen

Referent: Ahl Vegard Nilsen

  1. Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble godkjent uten kommentarer

 

  1. Evaluering av halvdagsseminaret

Styrets generelle holdning var at det var et vellykket arrangement med innholdsrike og relevante foredrag. I en uformell spørrerunde med noen deltakere ble det fortalt at foredragene reiste noen prinsipielle spørsmål hvilket alltid er satt pris på. Lengden på seminaret (09.00 – 13.00) er meget passelig og den avsluttende lunsjen er svært populær.

Vi gjorde ikke en god nok jobb i forkant med å forberede lokalet, hvilket resulterte i noe usikkerhet og småstress for de oppmøtte styremedlemmene. Antall stoler i lokalet var ikke dekkende, så flere stoler måtte hentes. Det var heller ikke PC i lokalet, men det ble skaffet. Noe å bite i til kaffen måtte kjøpes av et styremedlem mens arrangementet var i gang. Styret er enige om at oppgaver som dette må reflekteres over og løses på en bedre måte til neste gang. Men det er viktig å understreke at for medlemmene medførte ikke dette noen ubekvemmeligheter så langt styret vet.

Andre småting: Vi kunne hatt programmet samt innmeldingsinformasjon rullende på lerretet i forkant og i pausene. Det var også en del mat igjen – dette må tas i betraktning når mat til neste halvdagsseminar skal bestilles.

Vi har også fått inn temaforslag til det neste halvdagsseminaret – det døgnåpne bibliotek. UBBMED skal etter planen ha døgåpent bibliotek i tiden før vårt neste halvdagsseminar, så da kan vi be en representant fra UBBMED til å dele sine erfaringer.

  1. Status retningslinjer vedr. forberedelser av ulike arrangement

Dette punktet tas videre til neste møte.

  1. Status medlemslister NBF

 Vi har kartlagt flere medlemmer. Arbeidet fortsetter.

 

 

  1. Kommunikasjonsplan

Styret diskuterte NFFs kommunikasjonskanaler og evaluerte disse i noen grad. Det er reist spørsmål om nødvendigheten av en Facebook-side til foreningen tatt dens lave antall besøk i betraktning. Bedre å rendyrke bloggen som vår eneste kanal? Det ble besluttet at styret skriver korte tekster om seg selv samt tar gruppebilde for å gjøre styret og foreningen mer kjent.

Det ble også diskutert at vi burde gjøre en målrettet innsats for å gjøre foreningen kjent hos nytilsatte. Personlige erfaringer tyder på at det er tilfeldig om nytilsatte blir gjort kjente med NFF – dette vil vi ha slutt på. Ahl Vegard skriver utkast til en hyggelig velkomstepost til nytilsatte der NFF presenteres kort. Vi undersøker om vi har kontaktinformasjon til de mindre avdelingene  i Bergen der vi kan sende en kort introduksjon om NFF til postadressen deres.

  1. Møteplan for høsten

Svitlana lager møteplan for høsten.

  1. Eventuelt

Marion fremmet forslag om et Library Carpentry-kurs for NFF-medlemmer, hvilket styret unisont var begeistret for. Se Library Carpentry presentert på KORG her. Marion undersøker videre.

 

Reklamer