NFF Bergen, referat fra styremøte 12. oktober, kl. 08.30-10.00

HVL, Møllendalsveien

Tilstede: Gro Instebø, Marion Mühlburger, Svitlana Kolesnyk

Forfall: Vibeke Jensen, Ahl Vegard Nilsen

Referent: Svitlana Kolesnyk

1. Godkjenning av saksliste

Svitlana foreslo sak under eventuelt: foredragsholder til årsmøte i 2018.

2. Orientering vedrørende julemøte

Årets julemøte blir arrangert av NBF Hordaland. Det er planer for å arrangere møtet på Litteraturhuset på slutten av november. Datoen er ikke bekreftet enda.

3. Oppdatering vedrørende Library Carpentry

Svitlana og Marion orienterte om utviklingen i saken (Library Carpentry er et kurs i programmering for bibliotekarer). Marion presenterte en kostnadskalkyle for opplegget. Styret er positivt innstilt til dette forslaget, men er usikkert på om det er realistisk å gjennomføre kurset høsten 2017. Svitlana og Marion forsøker å få til et møte med UBs ledelse (Ane og Karin) for å drøfte mulig samarbeid. Styret sikter på å gjennomføre kurset våren 2019.

4. Økonomistatus

 Tilskuddet fra NFF på kr 10 000 er kommet. Status på konto: kr 44 504.

5. Ny tekst om stipendutdelingen

Styret vedtar ny tekst til bloggsiden om stipendutdeling.

Gammel tekst:

Medlemmer av NFF-Bergen kan søke om stipend til kurs, seminar, studiereiser eller andre faglig relevante formål.

Søkeren forplikter seg til å levere en skriftlig rapport som kan publiseres på bloggen og/eller gi en muntlig presentasjon på et medlemsmøte.

For 2017 er det satt av opp til 10.000 kroner til stipend. Innkomne søknader behandles fortløpende.

Søknad med budsjett sendes til nffbergen@gmail.com.

 

Ny tekst:

Medlemmer av NFF-Bergen kan søke om stipend til kurs, seminar, studiereiser eller andre faglig relevante formål.

 

Formålet med stipend er å stimulere til faglig utvikling og bibliotekpolitisk engasjement blant våre medlemmer.

 

For 2017 er det satt av opp til 10.000 kroner til stipend.  Søknad sendes til  nffbergen@gmail.com.

 

  • Personlige medlemmer i NFF avd. Bergen kan søke om stipend.
  • Stipendsøknaden må inneholde beskrivelse av formål og budsjett. Det skal oppgis om det søkes støtte fra andre. Støtte gis ikke etterskuddsvis.
  • Søker skal innen 6 uker levere en rapport som kan publiseres på bloggen. Det er ønskeligat man også gir en muntlig presentasjon på et medlemsmøte.
  • Styret i NFF Bergen behandler innkomne søknader fortløpende i månedlige styremøter.
  • Utdelingen av stipend annonseres på bloggen, der styret offentliggjør navn på personen(e) som har fått tildelt stipend, formål og stipendbeløpet.

   6. Ny tekst om styret

Styret vedtar ny tekst til bloggsiden om styret:

Svitlana Kolesnyk (Universitetsbiblioteket i Bergen).

Svitlana jobber med økonomistyring av biblioteket og bibliotekstatistikk. Hun er sekretær i UHR Bs arbeidsgruppe for statistikk og styringsdata og IFLAs SC Statistics and Evaluation. Svitlana er styreleder.

Ahl Vegard Nilsen (Universitetsbiblioteket i Bergen).

Ahl Vegard har jobbet ved universitetsbiblioteket siden 2014 og har vært styremedlem i NFF siden 2015. Arbeidsoppgavene hans ved universitetsbiblioteket består av blant annet arbeid med digital studielitteratur samt universitetsbibliotekets søkeverktøy Oria. I NFF Bergen holder han vervene som sekretær og kasserer.

Vibeke Aase Jensen (Biblioteket Norges Handelshøyskole).

Vibeke er bibliotekar og har jobbet på NHH siden 1995. Vibeke jobber hovedsakelig med katalogisering/klassifisering, men også litt med Brage. Er i tillegg ALMA-ansvarlig ved NHH. I fritiden er hun opptatt med hundene sine og er en ivrig blogger. Vibeke er varamedlem.

Innspill fra Gro og Marion ettersendes.

7. Plan vedrørende e-post til nyansatte ved fagbibliotek

Styret beslutter å sende informasjonsepost til nyansatte ved fagbibliotek. Målet med eposten er å informere potensielle medlemmer om NFF Bergen og foreningens tilbud for medlemmene. Styremedlemmene skal sørge for at eposten sendes til deres nye kolleger. I tillegg, skal teksten sendes som vedlegg sammen med invitasjonen til julemøtet (til alle medlemmene) – med oppfordring om å videresende både invitasjonen og brevet til eventuell ny kollega.

Teksten til informasjonsepost:

Hei,

vi i Norsk fagbibliotekforening avdeling Bergen (NFF Bergen) ønsker deg velkommen som nytilsatt i fagbiblioteksektoren!

NFF Bergen er et lokallag av Norsk fagbibliotekforening. Vi er en interesseorganisasjon for alle som jobber i fagbibliotek og innenfor dokumentasjons- og informasjonsområdet. Vi tilbyr:

  • Årlige halvdagsseminar som på tematisk vis diskuterer faglig relevante spørsmål for fagbibliotek. Eksempler på tema som er tatt opp på halvdagsseminaret i løpet av de siste årene er «Bibliotekenes rolle i det digitale pensumet» og «Nye roller for bibliotekaren i UH-sektoren». Halvdagsseminaret er en veldig god anledning til å bli kjent med andre kollegaer i fagbiblioteksektoren.

 

  • Julemøte – en flott mulighet til å få kulturelt påfyll samtidig som man kan handle julegaver til rabatterte priser. Julemøtet 2016 ble avholdt i Boksalongen på Litteraturhuset, med diktopplesning av Frode Grytten.

 

  • Stipend til faglig utvikling.  Stipendet kan brukes til kurs, konferanser, utdanning, seminar, studiereiser eller andre faglig relevante formål. For 2018 er det satt av 10.000 kroner til stipendet.

Les mer på bloggen vår: https://bergenfagbibliotek.wordpress.com/ eller svar på denne e-posten om du lurer på noe.

8. Eventuelt

Det ble foreslått å invitere Eli Heldaas Seland til årsmøte 2018 for å fortelle om erfaringer fra 22nd Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy i Helsinki.

Tema for halvdagseminaret i 2018 ble drøftet. Det ble foreslått å diskutere døgnåpent bibliotek, der Marion kan fortelle om egne erfaringer. Det er ønskelig både med innlegg som viser positive sider med å ha døgnåpent og innlegg som problematiserer dette. Styret synes også at det ville vært interessant å knytte dette temaet til problematikken vedrørende nedbemanning i skranken og diskutere mulige konsekvenser av dette.

Reklamer