NFF Bergen, referat fra styremøte 6. mars, kl. 08.30-10.00

Bibliotek for humaniora, UiB

Tilstede: Gro Harriett Instebø, Vibeke Jensen, Gunhild Austrheim, Kenneth Skogås, Marion Mühlburger, Svitlana Kolesnyk.

Forfall:

Referent: Svitlana Kolesnyk

1. Konstituering. Valg av nestleder, sekretær og kasserer

Følgende verv ble fordelt:

Sekretær: Vibeke Jensen

Nestleder: Gro Harriett Instebø

Kasserer: Gunhild Austrheim

Svitlana Kolesnyk er valgt som leder av årsmøtet 2017 og Kenneth Skogås er varamedlem.

Svitlana avtaler et møte med Ahl Vegard Nilsen for å sikre overtakelsen av kasserer-oppgavene.

2. Godkjenning av sakliste

Saklisten ble godkjent. Møteplan for vår 2018 tas under Eventuelt.

3. Planer vedrørende gjennomføringen av biblioteksløyd-kurset

Marion orienterte om styrets arbeid med biblioteksløyd-kurs for NFF-medlemmer. Prosjektet ble drøftet på møtet og styret har bestemt å jobbe videre med arrangeringen av biblioteksløyd-kurset i Bergen, fortrinnsvis i september/oktober 2018.

Marion tar kontakt med Elin Stangeland (UiO) for å finne ut om UiO er fortsatt interessert i å gjennomføre kurset. Svitlana og Gro er ansvarlige for arrangementet.

4. Orientering om NFF Bergen sine informasjonskanaler (facebook https://www.facebook.com/Norsk-Fagbibliotekforening-avdeling-Bergen, blogg https://bergenfagbibliotek.wordpress.com, Google Disk)

Svitlana orienterte om NFF Bergen sine informasjonskanaler, formål og innhold.

De nye styremedlemmene får tilgang og påloggingsinformasjon. Informasjon om styret skal oppdateres.

5. Planlegging av halvdagsseminar 2018

Styret diskuterte to alternative tema for halvdagsseminar i 2018:

  • Bibliotek som formidlingsarena
  • Døgnåpent/meråpent bibliotek

Begge temaene er interessante. Styret konkluderte med at tema Døgnåpent/meråpent bibliotek er aktuelt for flere i 2018. Det er ønskelig å belyse temaet ut ifra følgende perspektiv: bibliotekenes fremtid, behov for bemanning i skranken, digitalisering av bibliotekets kommunikasjonskanaler.

Det ble foreslått to potensielle innledere. Gro og Svitlana tar kontakt med disse. Alle styremedlemmene undersøker andre aktuelle innledere.

Dato: Uke 24 (12.06, 13.06, 14.06). Endelig dato blir bestemt etter avtale med innledere.

Sted: Fyrrommet ved Høgskulen på Vestlandet

Catering: Ny sjanse

6. Møteplan

6. april kl. 08.30-10.00 Sted: NHH
8.mai kl. 08.30-10.00 Sted: NLA
29. mai kl. 08.30-10.00 Sted: HVL Kronstad
26.juni kl. 08.30-10.00 Sted HVL Møllendalsveien

Reklamer